ที่อยู่ 196 หมู่ที่ 4 ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
อีเมล pcshstrg@pcshstrg.ac.th
โทรศัพท์ 0-7559-0364

Knowledge doesn't weigh you down.

อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
อาคารสำนักงาน
อาคารเรียน 2
อาคารพยาบาล
อาคารโรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม
โรงอาหาร
ห้อง study หอพัก
Innovation Maker Space

© www.pcshstrg.ac.th. All Rights Reserved.